Анализа на трошоците на процесот на проценка на влијанието на регулативата

  Анализа на трошоците на процесот на проценка на влијанието на регулативата

  Анализа на јавни политики /Добро владеење /Јавна администрација

  Главна цел на овој документ за политика е утврдување на трошокот за државата при самиот процес на ПВР за еден предлог-закон. Се предлага во „Упатството за пополнување на Извештај за проценка на влијанието на регулативата“ да се вклучат и трошоци за процесот на ПВР (трошоците за трудот на административните работници вклучени во процесот на ПВР, трошоците за обуки, трошоците за консултантски услуги, трошоците направени за консултација со засегнатите страни и опративните трошоци направени во процесот на ПВР). Во документот се предлага и вклучување на Државниот завод за ревизија како коректор на анализата на трошоците како и вклучување на ваква пресметка на трошоците ако евентуално се воведе алатка „Калкулатор на регулатива“. Калкулаторот, како алатка која веќе се применува во други држави, им овозможува на службениците, креаторите на политики и законодавците на едноставен начин да ги пресметаат трошоците од предложената регулатива и тоа да биде јавно достапно.

  Анализа на трошоците на процесот на проценка на влијанието на регулативата

   

  Анализа на трошоците на процесот на проценка на влијанието на регулативата

  Share