Анализа на квалитетот на формуларите за проценка на влијание на регулативата

  Анализа на квалитетот на формуларите за проценка на влијание на регулативата

  Анализа на јавни политики /Добро владеење /Јавна администрација

  Наталија Шикова во документот ги обработува начинот и квалитетот на пополнетите ПВР формулари од страна на државните службениците. Квалитетот на пополнетите формнулари се предлага да биде и еден од индикаторите за тоа до која мера Владата, односно министрите ги следат пропишаните процедури и со каква сериозност пристапуваат кон процесот за ПВР.

  Анализа на квалитетот на формуларите за проценка на влијание на регулативата

  Документот е изработен во рамки на проектот „Проценка на влијанието на регулативата во сенка: Промовирање на креирање политики базирани на докази“

  Анализа на квалитетот на формуларите за проценка на влијание на регулативата

  Share