Активна вклученост на пратениците во носење на националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси

Активна вклученост на пратениците во носење на националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси

Антикорупција /Мемо за јавна политика /Парламент /Публикација

Активна вклученост на пратениците во носење на националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси

Активна вклученост на пратениците во носење на националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси

Share