• ИДСЦС
  • Центри

  Closeup of a two businessman shake hands - Deal Confirmed

  Центар за добро управување

  Цели

  Центарот за добро управување има за цел да промовира и работи на иницијативи за поттикнување и етаблирање на принципипте на добро управување во функционирањето политичкиот систем и во општествениот живот.
  Институтот за демократија ги следи принципите на добро управување поставени од Организацијата на Обединети Нации :
  – Партиципативност
  – Владеење на право
  – Транспарентност
  – Респонзивност
  – Ориентираност кон консензуалност
  – Правичност и инклузивност
  – Ефективност и ефикасност
  – Отчетност

  Центарот за добро управување своите цели ги остварува преку истражувачки дејности – собирање податоци, мониторирања, анализи – и застапувачки дејности – предлози за јавни политики, промотивни активности и делување кон политичките, државните, јавните институции и општата јавност. Центарот за добро управување исто така се осигурува дека ИДСЦС во своето ги применува овие принципи и делува во насока на “practice what you preach”.

  Главни области на работа и фокус

  Главни тематските области на Центарот за добро управување вклучуваат: процесот на креирање на јавни политики, функционирањето на законодавната и извршната власат, антикорупциски политики, политики за транспарентност и за отворени податоци, неформални политички и општествени односи, избори и изборна политика, мултикултурни политики, децентрализација и политичка култура.

  eu

  Центар за европски интеграции

  Цели

  Центарот за европски интеграции (ЦЕИ) има за цел да промовира и работи на иницијативи и проекти за поддршка, набљудување, истражување и оценување на процесот на приклучување на Република Македонија во Европската Унија. Во исполнувањето на оваа цел, Центарот се залага за активно вклучување на сите општествено-политички чинители и засегнатите страни во процесот. Исто така, Центарот делува во насока на унапредување на регионалната соработка помеѓу државните и недржавните актери од Западен Балкан. На европско ниво, работата на ЦЕИ е насочена кон подигнување на соработката со реномирани аналитички центри и универзитети од државите-членки на Европска Унија на актуелни и релевантни теми поврзани со функционирањето и идниот развој на европските институции.

  Главни области на работа и фокус

  Области во кои работи и се надградува ЦЕИ се 1) Берлински процес; 2) набљудување на реформската агенда на Владата; 3) следење на јавното мислење за процесот на зачленување на државата во ЕУ; и 4) политика на проширување и условеност на Европската Унија.

  Со почеток во 2016 година, ЦЕИ заедно со партнерски организации од регионот на Западен Балкан систематски ги набљудува и анализира областите и политиките поврзани со Берлинскиот процес. Во март 2018 година, ИДСЦС заедно со осум партнери и истражувачи од Западен Балкан ја основа Мрежата на Југоисточна Европа (Southeast European Think Net Network) – прва регионална мрежа за следење на развојот на Берлинскиот процес.
  Почнувајќи од 2017 година, ЦЕИ при ИДСЦС ја следи реформската агенда на Владата на Република Македонија преку постојано набљудување на клучните реформски планови и програмки на Владата, како и пакетот на реформи кој државата треба да го испорача во процесот на приклучување кон ЕУ.
  ИДСЦС го следи јавното мислење за процесот на зачленување на Македонија во ЕУ почнувајќи од 2004. Ова следење на јавното мислење е систематизирано и методолошки усогласено во 2014. Од 2016 година, во анализата на јавното мислење за процесот на приклучување на Македонија во ЕУ се вклучуваат и тековните општествено-политички прашања за секоја односна година.
  ЦЕИ при ИДСЦС е специјализиран во политиката на проширување и условеност на Европската Унија. Оттука, Центарот учествува во проекти и активности, но работи и на изработка на академски трудови и документи за јавни политики кои подеталено ја анализираат оваа политика на Унијата и нејзината практична примена.

  Центар за парламентарна поддршка

  Цели

  Центарот за парламентарна поддршка (ЦПП) има за цел да промовира и работи на иницијативи и проекти за поддршка, набљудување, истражување и оценување на работата на Собранието на Република Македонија. Во исполнувањето на оваа цел, Центарот се залага за активно вклучување на сите општествено-политички чинители и засегнатите страни во процесот. Исто така, Центарот делува во насока на унапредување на соработката помеѓу државните и недржавните актери во Македонија, како и вклучување на најважните меѓународни чинители чиј интерес е Собранието на РМ.

  Главни области на работа и фокус

  Области во кои работи и се надградува ЦПП се 1) набљудување на квалитетот на дебата во Собранието; 2) следење на јавното мислење за работата на Собранието; 3) поддршка на реформскиот процес на Собранието; и 4) истражување и застапување за унапредување на улогата на Собранието.

  Центарот за парламентарна поддршка официјално беше основан во јанури 2019 година, но следејќи ја долгата традиција на ИДСЦС фокусирана на Собранието на РМ. ИДСЦС почнува со набљудување на квалитетот на дебатата во Собранието и медиумското известување за работата на Собранието од јуни 2014 година. Од септември 2015 година следува вториот период на набљудувањето и оценувањето на квалитетот на парламентарната дебата и на медиумското известување, поддржано од Швајцарската агенција за развој и соработка. Истиот проект ќе се претвори во програма во 2018 година. Како дел од Програмата за парламентарна поддршка (ППП), Институтот за демократија освен активно набљудување на квалитетот на дебатата, ќе продолжи и со следење на јавното мислење за работата на Собранието, истражување кое ИДСЦС го спроведува од 2009 година. Ова следење на јавното мислење е систематизирано и методолошки усогласено, но и надоградено со текот на годините со цел да се усогласи со тековните општествено-политички прашања. Центарот за парламентарна поддршка при ИДСЦС исто така го менаџира и фондот за стипендии за постдипломски студии за парламентарната служба и парламентарниот институт, со цел поттикнување на професионалната служба на Собранието да се надогради во рамките на Собранието.

  Центарот за парламентарна поддршка при ИДСЦС активно ги вклучува набљудувачите на квалитетот на дебатата како дел од програмата. ЦПП исто така ја користии експертизата на сите членови на ИДСЦС во анализата на работата на Собранието. Освен активното учество во проекти и активности, ЦПП работи и на изработка на академски трудови и документи за јавни политики кои подеталено ја анализираат работата на Собранието и политичкиот систем на РМ.