Архива

  Category Archive for "Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно искористување на ЕУ фондовите"
  item

  Презентација на истражувања: Како до поголема социјална вклученост

  Општините имаат позитивни практики во делот на вклученоста на граѓанските организации и граѓаните во работата со социјално ранливите групи, но тие не се доволни и мора да се прошират. Ова се дел од заклучоците од извештаите кои ги изработија...

  item

  Завршна конференција: Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно користење на ЕУ фондовите

  На завршна конференција Институтот за демократија презентираше разработени проектни идеи на граѓански организации и државни институции и  „Прирачник за ЕУ проектен дизајн и раководење со проектен циклус“ во рамки на проектот „Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно искористување на...

  item

  Повик за консултантски услуги за проект: Унапредување на социјална вклученост преку ефективно искористување на ЕУ фондовите

  Повик за консултантски услуги бр. 0506-533/16 за експерт/и за проектот: „Унапредување на социјална вклученост преку ефективно искористување на ЕУ фондовите“ имплементиран од Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС), Асоцијацијата за Демократски Иницијативи и Организацијата на Жени од...

  item

  Обновен повик за аплицирање за спроведување на мониторинг на програмите за социјална заштита на единиците за локална самоуправа

  Опсег на дејствување:  Повикот е наменет за претставници на граѓански организации (по два претставника од организација, и тоа истражувач/ка и асистент/ка) регистрирани на територија на Република Македонија. Методолошки приод: Од претставниците на граѓанските организации се очекува да ја следат...

  item

  Одлука за поништување на Повик за аплицирање за мали грантови за спроведување на мониторинг на програмите за социјална заштита

  При постапката спроведена преку Повикот за аплицирање за мали грантови за спроведување на мониторинг на програмите за социјална заштита (оперативни и акциски планови) на единиците за локална самоуправа Велес, Куманово и Пробиштип, објавен на интернет страницата на Институтот за...

  item

  Анкета: Перцепции на јавноста за условите за живот и социјалната вклученост

  Повеќе од половина од граѓаните (51,9%) сметаат дека економската состојба на  државата се движи во негативна насока, 27,3% сметаат дека стагнира, додека само 14,5% сметаат дека се движи во позитивна насока. Најголем дел од граѓаните (32,3%) сметаат дека во...

  item

  Анкета: Искуства и перцепции на примателите на социјална помош за условите за живот и можностите

  Нешто помалку од една третина (31,7%) од примателите на социјална помош го оценуваат нивото на обезбедување на заштита на социјално загрозените од страна на државата со најниската понудена оцена – 1. За 27,7% оценката која ја заслужува државата по...

  item

  Спроведени обуки за истражувачки методи за граѓански организации

  Институтот за демократија “Социетас цивилис” – Скопје (ИДСЦС) во соработка со Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) – Гостивар и Организацијата на жени од Општина Свети Николе (ОЖОСВ) како дел од проектот “Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно искористување на ЕУ...

  item

  Спроведени обуки за проектен дизајн и менаџмент на проекти на ЕУ во Струмица, Велес и Охрид

  Институтот за демократија “Социетас цивилис” – Скопје (ИДСЦС) во соработка со Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) – Гостивар и Организацијата на жени од општина Свети Николе (ОЖОСВ) како дел од проектот “Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно искористување на ЕУ...

  item

  Социјална вклученост: Повик за аплицирање за мали грантови

  Институтот за Демократија “Социетас Цивилис” – Скопје (ИДСЦС) заедно со Асоцијацијата за Демократски Иницијативи (АДИ) и Организацијата на Жени од Општина Свети Николе (ОЖОСВ) во рамки на проектот “Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно искорисутвање на ЕУ фондовите” објавуваа...