Архива

Category Archive for "Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија"
item

Отворен повик за дизајнерски услуги

Отворениот повик за дизајнерски услуги е во рамки на проектот „Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија” (Improved capacity for crisis response in municipalities in North Macedonia) – финансиран со помош од Обединетото Кралство преку...

item

Studim për politika publike për menaxhim me kriza

Sistemi për menaxhim me kriza është i organizuar dhe realizohet për parandalimin, paralajmërim të hershëm dhe menaxhimin e krizave që paraqesin rrezik për mirëqenien, shëndetin dhe jetën e njerëzve dhe kafshëve dhe janë shkaktuar nga katastrofa natyrore dhe epidemi...

item

Студија за јавни политики за управување со кризи

Системот за управување со кризи се организира и остварува заради превенција, рано предупредување и справување со кризи кои претставуваат ризик за добрата, здравјето и животот на луѓето и животните, а се настанати од природни непогоди и епидемии или други...

item

ИДСЦС организираше конференција посветена на локалните капацитети за управување со кризи

  Институт за демократија денеска ја организираше конференцијата „Подобрен капацитет за превенција на несреќи и управување со кризи на локално ниво“ посветена на локалните капацитети за управување со кризи во Република Северна Македонија. На конференцијата се дискутираше за системот...

item

Video: Fatkeqësi është mos ketë plan për fatkeqësi

Nga autoritetet tona lokale, duhet të kërkojmë dhe të presim të kenë plane për zvogëlimin e rreziqeve nga fatkeqësi dhe katastrofa. Pa këtë, çdo gjë tjetër që do të bëjnë, si rrugë, parqe, infrastrukturë, lehtë mund të rrezikohet. Ky...

Инфографик: Паметното планирање може да спречи незгоди и катастрофи

Инфографик: Паметното планирање може да спречи незгоди и катастрофи Овој производ е подготвен во рамки на проектот „Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија”, финансиран од Владата на Обединето Кралство, со поддршка на Британската амбасада...

item

Видео: Несреќа е да се нема план за несреќи

Од нашите локални власти, треба да бараме и да очекуваме да имаат планови за намалување на ризици од несреќи и катастрофи. Без тоа, се друго што ќе направат, како патишта, паркови, инфраструктура, лесно може да биде загрозено од несреќи...

item

Инфографик: Побарај од твојата општина да спречи наместо да лечи

Инфографик: Побарај од твојата општина да спречи наместо да лечи Овој производ е подготвен во рамки на проектот „Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија”, финансиран од Владата на Обединето Кралство, со поддршка на Британската...

item

Инфографик: Општините треба да имаат однапред подготвени сценарија како да работат во време на криза

Инфографик: Општините треба да имаат однапред подготвени сценарија како да работат во време на криза Овој производ е подготвен во рамки на проектот „Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија”, финансиран од Владата на Обединето...

item

Отворен повик за експерт за стратешко планирање

Отворениот повик за експерт за стратешко планирање е во рамки на проектот „Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија” (Improved capacity for crisis response in municipalities in North Macedonia) – финансиран со помош од Обединетото...