Архива

  Category Archive for "ЗАВРШЕНИ ПРОЕКТИ"
  item

  Кон добро управување во државните претпријатија и независните тела

  item

  Perform on Reform – Следење на реформскиот процес

  item

  Проценка на влијанието на регулативата во сенка: Промовирање на креирање политики базирани на докази

  item

  Зајакнување на улогата на Собранието во процесот на пристапувањето кон ЕУ

  item

  Проект 463: Мониторинг на трансферите до граѓанските организации на локално ниво

  item

  РРПП- Градење на капацитетите на мрежата ИНФОРМ

  item

  „ИНФОРМ: Затворање на јазот меѓу формалните и неформалните институции на Балканот“

  item

  ЦИВИКА МОБИЛИТАС Институционален грант

  item

  Подобрување на регионалната соработка: Мониторинг на имплементацијата на заложбите од самитот во Виена за западниот Балкан

  item

  Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно искористување на ЕУ фондовите