Архива

  Category Archive for "ЗАВРШЕНИ ПРОЕКТИ"
  item

  Проект 463: Мониторинг на трансферите до граѓанските организации на локално ниво

  item

  РРПП- Градење на капацитетите на мрежата ИНФОРМ

  item

  Подобрување на регионалната соработка: Мониторинг на имплементацијата на заложбите од самитот во Виена за западниот Балкан

  item

  Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно искористување на ЕУ фондовите

  item

  ТРАИН 2015

  item

  Агора сесии – Практикување на партиципативно креирање политики

  item

  Собранието под лупа, засилување на политичката дебата и делиберативниот дискурс

  Буџетирање по перформанси

  Мрежа за спречување на конфликт на интереси

  Локални јазични политики за немнозинските заедници