Архива

  Category Archive for "ПРОЕКТИ"
  item

  Антикорупциски разговори во Парламент

  item

  Програма за парламентарна поддршка

  item

  Набљудување на успешноста на работата на Државната комисија за спречување корупција

  item

  Антикорупциска едукација во средните училишта

  item

  Кон добро управување во државните претпријатија и независните тела

  item

  Мрежа „SEE Think Net“ – Берлински процес

  item

  Perform on Reform – Следење на реформскиот процес

  item

  Проценка на влијанието на регулативата во сенка: Промовирање на креирање политики базирани на докази

  item

  Зајакнување на улогата на Собранието во процесот на пристапувањето кон ЕУ

  item

  Проект 463: Мониторинг на трансферите до граѓанските организации на локално ниво