logo

Perceptimet për korrupsionin dhe motivimi për angazhim në luftën kundër korrupsionit – Konkluzione nga fokus grupet e realizuara

Nga analiza e opinioneve të pjesëmarrësve në fokus grupet për çështje të ndryshme, mund të konkludohet se masivizimi i veprimeve kundër korrupsionit ka një efekt motivues në shumicën e tyre që të angazhohen/mbështesin në mënyrë aktive këto përpjekje. Njoftimi se rastet e korrupsionit janë identifikuar dhe sanksionuar gjithashtu ndikon pozitivisht në motivimin për të vetë-raportuar ose për të mbështetur aktivitetet për luftë kundër korrupsionit. Një faktor i rëndësishëm motivues për pjesëmarrësit është ndjenja e sigurisë se janë të sigurt nga pasojat nëse shprehin publikisht një qëndrim/mendim; sipas këtij konstatimi, informimi i rregullt i qytetarëve për kanalet e disponueshme për raportim anonim të korrupsionit, por edhe shkëmbimi i informacioneve për rastet e zgjidhura të korrupsionit do të ndikonte në rritjen e besimit të qytetarëve në zgjidhjet sistematike për luftë kundër korrupsionit.

Perceptimet për korrupsionin dhe motivimi për angazhim në luftën kundër korrupsionit – Konkluzione nga fokus grupet e realizuara

Поврзани објави