logo

Поглед на Собрание: Извештај од набљудувањето на квалитетот на дебатата во Собранието (јули – декември 2022)

Извештајот од набљудувањето на дебатата во собранието за периодот од јули до декември 2022, покажува релативно ниско ниво на квалитет на дебата во Собранието и го потврдува заклучокот дека постои простор за значително подобрување. На скала од 1-најнизок до 10 – највисок, средната оценка на квалитетот на дебатата во Собранието во првото полугодие на 2022 е 5,7.

Набљудувањето се фокусираше на дискусиите што се однесуваат на точки од собранискиот дневен ред кои спаѓаат во областите на владеење на право, човековите права и демократија. Во оваа насока, ИДСЦС ги набљудуваше оние собраниски работни тела и пленарни седници во чиј делокруг влегуваат споменатите области. 

Во периодот од јули до декември 2022 година, Собранието генерално беше активно со седници. Во овој период Собранието изгласа нов Буџет, дискутираше за содржината на Предлог преговарачката рамка за пристапните преговори на Република Северна Македонија со Европската Унија, предложена од страна на Претседателството на Франција со Советот на Европската Унија на 30 јуни 2022 година, за изборот на судии на Уставниот суд на Република Северна Македонија, одржа пет седници на пратенички прашања, од предвидени шест со Деловникот на Собранието.

Забележително е и тоа што во овој период учеството на жените во дискусијата изнесува 45% и претставува највисоко учество во споредба со сите претходно набљудувани мандати. 

Во 39% од анализираните дискусии, учесниците немаа аргументи, додека во 54% од анализираните дискусии имаа слаба аргументација, односно говорниците понудија образложение на своите позиции што не е доволно да се смета за еден целосен аргумент. Во 42% од случаите немаа упатени аргументи или прашања од други пратеници, што посочува на генерално ниско ниво на дискусија

 

Целосниот извешај за квалитетот на дебатата во собранието (јули-декември) може да го погледнете на тука:

Поглед на Собрание: Извештај од набљудувањето на квалитетот на дебатата во Собранието (јули – декември 2022)

Поврзани објави