logo

Поглед на Собрание: Перцепциите на граѓаните за работата на Собранието на Република Северна Македонија – 2022 година

Теренската анкета реализирана во 2022 година, покажува дека перцепција на граѓаните за работата на Собранието е генерално во линија со јавното мислење, изјавено во последните четири години. Ваквите ставови се речиси непроменети во однос на најголем дел од прашањата од областа на функциите на Собранието, неговата отвореност кон јавноста, работата на пратениците и собраниските реформи. На скалата од 1 – најлошо, до 5 – најдобро, во 2022 година граѓаните ја оценија работата на Собранието со средна оценка 2,5 која бележи благ пад на скалата, споредено со изминатите четири години. 

Доминантен дел од граѓаните сметаат дека Собранието има значајна улога во политичкиот живот на државата, но повеќе од половина од испитаниците не се запознаени со тоа што се работело во Собранието во изминатиот период. Во поглед на отвореноста на Собранието кон јавноста, најголем дел од испитаниците сметаат дека Собранието е целосно или делумно затворено за јавноста, а пратениците не ги земаат предвид забелешките на јавноста при изработката на законите.

Перцепцијата на мнозинството граѓани е дека Собранието не ја користи докрај својата уставна надлежност за контрола над Владата, односно 27% од испитаниците сметаат дека Владата има целосна контрола над Собранието. Дополнително, над една третина (36%) од испитаниците сметаат дека Собранието ја зголемува корупцијата, наместо спротивниот ефект. 

Иако најголем дел од граѓаните имаат перцепција дека пратениците имаат влијание врз квалитетот на законите, сепак тие не се задоволни од нивниот квалитет и сметаат дека тие се менуваат често. Токму донесувањето на што поквалитетни закони, надгледувањето над трошењето на буџетот и грижата за имплементирањето на законите и политиките, се посочени како најважни функции на Собранието од страна на најголем дел од граѓаните.

Голем дел од граѓани сметаат дека повеќето од пратениците не се подготвени да носат одлуки во име на граѓаните. Дополнително, половина сметаат дека излагањата на пратениците се малку или воопшто не се аргументирани. Анкетираните граѓани, исто така, сметаат и дека на здруженијата на граѓаните треба да им се овозможи поголема вклученост во работата на Собранието. 

За речиси две третини (61%) од испитаниците воведувањето отворени листи, со што на парламентарните избори би гласале за личност наместо за партиска листа, би придонело за поквалитетен пратенички состав во Собранието. За повеќе од половина (55%) од испитаниците воведување една изборна единица на парламентарните избори ќе придонесе до подобра претставеност на граѓаните во Собранието.

 

Целосната анализа може да ја погледнете во прилог:

Поглед на Собрание: Перцепциите на граѓаните за работата на Собранието на Република Северна Македонија – 2022 година

Поврзани објави