logo

Стратешки план за намалување ризици од катастрофи на Град Скопје за периодот 2021 – 2025 (Нацрт-верзија 5.0)

Поврзани објави