Инфографик: Паметното планирање може да спречи незгоди и катастрофи

Инфографик: Паметното планирање може да спречи незгоди и катастрофи

Овој производ е подготвен во рамки на проектот „Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија”, финансиран од Владата на Обединето Кралство, со поддршка на Британската амбасада Скопје. Мислењата и ставовите наведени во оваа содржина не ги одразуваат секогаш мислењата и ставовите на Британската Влада.

Инфографик: Паметното планирање може да спречи незгоди и катастрофи

Share