Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија

Share on facebook
Share on twitter

Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје ќе им помага на општините во Северна Македонија во развојот на стратегии и планови за превенција и управување со кризи.

Преку проектот „Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија“ (Improved capacity for crisis response in municipalities in North Macedonia) ќе се анализира правната и институционалната поставеност на системот за управување со кризи, улогата на општините која ја предвидува, и ќе се идентификуваат системските празнини и предизвици кои пандемијата на Ковид-19 ги изнесе на површината.

Целта на проектот е да се зајакне стратешкото управување со кризи во неколку избрани општини, и да се прикаже процесот на развој на стратегии за подготвеност и управување со кризи на остатокот од општините во државата.

На осум селектирани општини ќе им биде понудена поддршка во развојот на планови, стратегии и процедури за управување со кризи, согласно нивните различни економски, општествени и географски карактеристики.  Во соработка со Заедницата на единиците на локалната самоуправа (ЗЕЛС), на останатите општини ќе им бидат споделени подготвените планови и стекнатите знаења во процесот, и преку консултативни сесии ќе биде ревидирана нивната подготвеност за управување со кризи.

Преку проектот ќе се информираат граѓаните за надлежностите на општините и начините на кои тие можат да придонесат во процесот на превенција и управување со кризи, со цел креирање на јавен интерес и побарувачка за подобар перформанс од локалните власти.

Дополнително, преку проектот ќе се набљудува вклученоста на плановите за управување со кризи во предизборните кампањи на локални избори во 2021 година, и ќе се застапува за нивно вклучување во програмите на политичките партии.

Времетраење на проектот: Октомври, 2020 – Март, 2022

Одобрени средства: £124.184

 Донатор: Обединетото Кралство преку Владата на Обединетото Кралство.

Објави поврзани со проектот