Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје ќе им помага на општините во Северна Македонија во развојот на стратегии и планови за превенција и управување со кризи.

Преку проектот „Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија“ (Improved capacity for crisis response in municipalities in North Macedonia) ќе се анализира правната и институционалната поставеност на системот за управување со кризи, улогата на општините која ја предвидува, и ќе се идентификуваат системските празнини и предизвици кои пандемијата на Ковид-19 ги изнесе на површината.

Целта на проектот е да се зајакне стратешкото управување со кризи во неколку избрани општини, и да се прикаже процесот на развој на стратегии за подготвеност и управување со кризи на остатокот од општините во државата.

На осум селектирани општини ќе им биде понудена поддршка во развојот на планови, стратегии и процедури за управување со кризи, согласно нивните различни економски, општествени и географски карактеристики.  Во соработка со Заедницата на единиците на локалната самоуправа (ЗЕЛС), на останатите општини ќе им бидат споделени подготвените планови и стекнатите знаења во процесот, и преку консултативни сесии ќе биде ревидирана нивната подготвеност за управување со кризи.

Преку проектот ќе се информираат граѓаните за надлежностите на општините и начините на кои тие можат да придонесат во процесот на превенција и управување со кризи, со цел креирање на јавен интерес и побарувачка за подобар перформанс од локалните власти.

Дополнително, преку проектот ќе се набљудува вклученоста на плановите за управување со кризи во предизборните кампањи на локални избори во 2021 година, и ќе се застапува за нивно вклучување во програмите на политичките партии.

Времетраење на проектот: Октомври, 2020 – Март, 2022

Одобрени средства: £124.184

 Донатор: Обединетото Кралство преку Владата на Обединетото Кралство.

Настани поврзани со проектот

item

Отворен повик за дизајнерски услуги

Отворениот повик за дизајнерски услуги е во рамки на проектот „Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија” (Improved capacity for crisis response in municipalities in North Macedonia) – финансиран со помош од Обединетото Кралство преку Владата на Обединетото Кралство имплементиран од Институт за демократија “Социетас...

item

Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија

item

Отворен повик за правен експерт

Отворениот повик за правен експерт е во рамки на проектот „Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија” (Improved capacity for crisis response in municipalities in North Macedonia) – финансиран со помош од Обединетото Кралство преку Владата на Обединетото Кралство, а имплементиран од Институт за демократија...