Влог: Со промена на Законот за јавни претпријатија до поквалитетни услуги

Објави поврзани со проектот