Врз основа на член 30 од Статутот на Институт за демократија “Социетас цивилис” Скопје донесен на ден 03.04.2016, претседателот на ИДСЦС ја донесе следнава:

Одлука за избор на најповолен понудувач: 

  1. По отворениот повик 0507-049/17 од 09.02.2017 за консултантски услуги (дизајн) се избира понудата на Ненад Каевиќ.
  1. Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето.

Образложение:

По повикот со број 0507-049/17 од 09.02.2017 беа доставени три понуди.

Врз основа на записникот од разгледувањето на понудите и извештајот на комисијата за набавки, утврдено е дека Ненад Каевиќ е најповолен понудувач. Комисијата утврди дека според критериумот цена оваа понуда освои 57.55 бода, додека според критериумот квалитет понудата освои 20.00 бода, и со вкупно 77.55 бода избрана е за најдобар понудувач.

Одлука за избор на најповолен понудувач