Институтот за демократија „Социетас цивилис“ (ИДСЦС) во соработка со Центарот за економски анализи (ЦЕА) ќе анализираат како се спроведува процесот на проценка на влијание на регулативата (ПВР) при создавањето на законите и каква е можноста за граѓанските организации да се вклучат во создавањето на јавните политики во Македонија.

Преку проектот „Проценка на влијанието на регулативата во сенка: Промовирање на креирање политики базирани на докази во Македонија“ или кратко, „ПВР во сенка“ ќе се придонесе за унапредување на доброто владеење преку вмрежување и градење на капацитети на граѓанските организации за следење и анализа на спроведувањето на ПВР.

Со проектот треба да се зголеми можноста за активно вклучување на граѓанските организации во ПВР процесот и во реформите на јавните политики преку вмрежување, инклузивни консултации и обуки.

ИДСЦС и ЦЕА во дел од активностите ќе работат на објаснување на ПВР и приближување на овој важен процес од постапката на создавање на политики до граѓанските организации и општата јавност.

Финални корисници на проектот се граѓаните на Р. Македонија. Доброто спроведување на ПВР ќе придонесе кон повисок квалитет на легислативата, зголемена вклученост на граѓаните, зголемено ниво на законска сигурност, подобро финансиско планирање и зголемена транспарентност на политичките процеси. Проектот посветува особено внимание кон создавање на врски помеѓу актерите од граѓанското општество и државните институции.

Проектни компоненти:

  • Компонента 1: Вмрежување на граѓански организации за подобра легислатива;
  • Компонента 2: Спроведување на проценка на влијанието на регулативата (ПВР) во сенка;
  • Компонента 3: Анализа на спроведувањето на ПВР во Македонија;
  • Компонента 4: Градење на капацитети на мрежи на граѓански организации за учество и надгледување на процесот на ПВР;
  • Компонента 5: Подигање на јавната свест за придобивките од ПВР и проблемите во спроведувањето.

Проектот „Проценка на влијанието на регулативата во сенка: Промовирање на креирање политики базирани на докази во Македонија“ со буџет од ЕУР 332.099 е финансиски поддржан од Делегацијата на Европската Унија со удел од ЕУР 298.889, чии активности ќе се имплементираат во период од јануари 2017 – декември 2019г.

Настани поврзани со проектот

item

Состојбите и предизвиците на ПВР процесот тема на завршната конференција на проектот „ПВР во сенка“

Институт за демократија „Социетас Цивлис“ (ИДСЦС) и Центар за економски анализи – Скопје (ЦЕА), денес (18 декември) во хотел Солун ја одржа завршната конференција „Проценка на влијание на регулатива – Суштински процес или формалност?“, во рамки на проектот „Проценка на влијанието на регулативата во...

item

ПВР во сенка: Теорија и пракса за Законот за општа управна постапка од 2015

Анализата за спроведувањето на процесот на Проценката на влијание на регулативата (ПВР) при донесувањето на Законот за општа управна постапка (ЗОУП) од 2015 година укажува дека само на некои од чекорите им е посветено одредено внимание, повеќето од нив се провизорно реализирани, а додека...

item

Повик за консултантски услуги за подготовка на два интегрални ПВР извештаи

Отворениот повик за консултантски услуги е во рамки на проектот „Проценка на влијанието на регулативата во сенка: Промовирање на креирање политики базирани на докази” – Проект финансиран од Европската Унија, а имплементиран од Институт за демократија „Социетас Цивилис” – Скопје (ИДСЦС) во партнерство со...

item

Студиска посета во Словенија за Проценка на влијанието на регулативата

Како дел од проектот Проценка на влијанието на регулативата – ПВР во периодот 23-24 септември, во Љубљана, Словенија се одржа студиска посета со цел размена на искуства помеѓу претставници на јавната администрација и граѓанското општество. Студиската посета вклучи работна посета на Министерството за јавна...

Одлука за избор на најдобар понудувач

Одлука за избор на најдобар понудувач за изработка на веб апликација во рамки на проектот „Проценка на влијанието на регулативата во сенка: Промовирање на креирање политики базирани на докази” – проект финансиран од Европската Унија, а имплементиран од Институт за демократија „Социетас Цивилис“ –...

item

Повик за услуги – изработка на веб-апликација

Отворениот Повик за услуги – изработка на веб-апликација е во рамки на проектот „Проценка на влијанието на регулативата во сенка: Промовирање на креирање политики базирани на докази” – проект финансиран од Европската Унија имплементиран од Институт за демократија “Социетас Цивилис” – Скопје (ИДСЦС) во...

item

Реакција за измените на Законот за организација и работа на органите на државната управа и Законот за Влада

Мрежата за подобра легислатива “РИА”, реагира против начинот на кој се донесоа измените на Законот за Влада и Законот за организација на органите на државната управа со што се воведува ново Министерство за политички систем и односи помеѓу заедниците. Сметаме дека измените на Законот...

item

Анкета за перцепциите на граѓаните за процесот на проценка на влијание на регулативата во 2018

Процесот на проценка на влијание на регулативата кој треба да се спроведува за секоја нова или измена на постоечка легислатива предложена од страна на Владата и во 2018 година остана генерално непознат за граѓаните. Од анкетираните граѓани, 86% oдговорија дека не слушнале за ваков...

item

Проценка на влијание на регулативата (ПВР) – суштината за креирање добри закони

Пред Владата да предложи донесување одреден закон треба да направи стручна и сеопфатна анализа и истражување дали тој закон е неопходен, дали и кому ќе му биде корисен, да ги изнајде најсоодветните начини за негово имплементирање и да процени колку ќе чини неговото спроведување....

item

Анализа на измени на Закон за кривична постапка: Истражување за кривично правната регулатива помеѓу теорија и пракса

Политичката криза и аферата со прислушкувањето ја наметнаа потребата за интервенција во делот на пресретнувањето на комуникациите и работата на судството и обвинителството како дел од Итните реформски приоритети. Во таа насока донесени се измени на Законот за кривична постапка. Коалиција Сите за правично...

item

Видео: Како се прават добри закони

item

Анализи: Како се планираат ПВР процесите и како се спроведуваат консултациите со засегнатите страни

Постоење на реален и добар план за спроведување на процесите на проценка на влијание на регулативата и организирањето на суштински консултации со засегнатите стани се дел од клучните елементи за создавање на добри закони кои се засноваат на податоци, истражувања и проценка на најдобрите...

item

Анализа: Проценка на влијанието на регулативата за употреба на јазиците во Македонија

Каква е прифатеноста на Законот за употреба на јазиците кај јавноста и кои се причините за позитивните и негативните ставови на граѓаните и граѓанските организации? Центарот за делиберативна демократија во рамки на истражувањето на проценката на влијанието од овој закон покрај испитувањето на јавното...

item

Студија: Проценка на неданочни и парафискални трошоци и усогласување со регулативата

Центарот за економски анализи ги анализираше неданочните трошоци на кои се изложени компании од градежната и прехранбената индустрија во рамки на проектот „Проценка на влијание на регулативата во сенка“. Неданочните и парафискалните трошоци претставуваат дополнителни трошоци за бизнисите кои честопати се скриени, не се...

item

Анализа: Како министерствата спроведуваа ПВР во 2017

Македонското здружение на млади правници анализираше како министерствата во 2017 постапуваа при спроведување на обврските што произлегуваат од актите кои го уредуваат процесот за процена на влијание на регулативата (ПВР). Анализата е изработена во рамки на проектот „Проценка на влијание на регулатива во сенка“...

item

ПВР во сенка: Избран најдобар понудувач за изработка на анимирано видео

Во прилог ја објавуваве одлуката за избор на најдобар понудувач за изработка на анимирано видео за процесот на проценка на влијание на регулативата по повикот за доставување на понуди објавен на 25 јули 2018. Одлуката е достапна на следниот линк: 0813-169-4-Odluka-za-izbor-na-najdobar-ponuduvac

item

ПВР во сенка: Повик за изработка на анимирано видео

Понудувач за изработка на анимирано видео во рамки на проектот “Проценка на влијанието на регулативата во сенка: Промовирање на креирање политики базирани на докази” – Проект финансиран од Европската Унија имплементиран од Институт за демократија “Социетас Цивилис” – Скопје (ИДСЦС) во соработка со Центар...

item

Мрежа за подобра легислатива: Jавна реакција околу неподготвувањето на ПВР за Законот за употреба на јазиците

Како чинители во граѓанското општество и засегнати страни во процесите на креирање политиките ние, дел од организациите членки на Мрежата за подобра легислатива “Мрежа РИА” и организациите подгрантисти на проектот “Проценка на влијанието на регулативата во сенка: промовирање на креирање политики базирани на докази”,...

item

Инфографик: Анкета за проценка на влијание на регулатива

http:// Инфографик од анкета за проценка на влијанието на регулативата Infogram        

item

Анкета: Проценката на влијание на регулативата останува непознат инструмент за јавноста

Процесот на проценка на влијание на регулативата (ПВР) во Македонија се спроведува од 2009 година. Постапката треба да овозможи донесување одлуки, закони и политики засновани на истражувања, анализи, докази и факти од министерствата и Владата со вклученост на сите засегнати страни меѓу кои и...

item

ПВР во сенка: Одлука за избор на регрантисти

Одлука за избот на регрантисти од Отворениот повик за доделување мали грантови на граѓански организации за спроведување на проекти за истражување и мониторинг, активност за подргантирање во рамки на проектот “Проценка на влијание на регулативата во сенка: промовирање на креирање политики базирани на докази”. Проектот е...

item

Анализи: Формуларите за ПВР не ја постигнуваат целта, треба да се пресметуваат и трошоците на администрацијата

Центарот за економски анализи и Институтот за демократија „Социетас цивилис“ презентираа два документи за јавни политики кои се однесуваат на елементи од процесот на проценка на влијание на регулативата (ПВР). Публикациите во вторникот (12.12.2017) ги претставија авторите Наталија Шикова и Горан Ковачев на промоцијата која се одржа...

item

ПВР во сенка: Повик за доделување мали грантови на граѓански организации за спроведување на проекти за истражување и мониторинг

Институт за демократија “Социетас Цивилис” Скопје (ИДСЦС) во соработка со Центар за Економски Анализи (ЦЕА) отвара Повик за доделување мали грантови на граѓански организации за спроведување на проекти за истражување и мониторинг, во рамки на проектот „Проценка на влијанието на регулативата во сенка: Промовирање на...

item

ПВР во сенка: Два документи за јавни политики, како да се подобри ПВР во Македонија

Спроведувањето на процесот на Проценката на влијание на регулативата (ПВР) во земјава досега покажа сериозни недостатоци. Неговата важност е препознаена, но увиден е и слаб квалитет во спроведувањето што ја отежнува неговата долгорочна одржливост. Ова се дел од наодите од документите за јавни политики...

item

Барање за доставување на понуди за истражување на јавно мислење во рамки на проектот „ПВР во сенка“

Барање за доставување на понуди за истражување на јавно мислење во рамки на ЕУ проектот: “Проценка на влијанието на регулативата во сенка: Промовирање на креирање политики базирани на докази”. Институтот за демократија „Социетас цивилис“ – Скопје, Ве поканува да доставите понуда за испорака на...

item

ПВР во сенка: Отворен повик за експерт за стратешко планирање

Повик за консултантски услуги за експерт за планирање на стратегија за развој на мрежа во рамки на проектот „Проценка на влијанието од регулативата во сенка : Промовирање на креирање на политики базирани на докази“ . Со проектните активности во периодот јануари 2017 – декември...

item

Конференција: Формирана „Мрежа за подобра легислатива“ за проценка на влијанието од регулативата

Се формираше „Мрежа за подобра легислатива“ составена од десет граѓански организации кои ќе го следат процесот на проценка на влијание од регулативата кога ќе се носат или менуваат законите. Членките на мрежата во рамки на проектот „ПВР во сенка“ кој го спроведуваат Институтот за...

item

ПВР во сенка: Отворен повик за вклучување во Мрежата за подобра легислатива

Институтот за демократија „Социетас цивилис“ (ИДСЦС) во соработка со Центарот за економски анализи (ЦЕА) во периодот јануари 2017 – декември 2019г. ќе анализираат како се спроведува процесот на проценка на влијание на регулативата (ПВР) при создавањето на законите и каква е можноста за граѓанските...