Институтот за демократија ќе работи на зголемување на транспарентноста за начинот на доделување на средства за граѓанските организации од страна на општините.

Преку проект поддржан од фондацијата Метаморфозис, Фондација за интернет општество и Британската амбасада во РМ, ИДСЦС во три фази ќе го анализира постоечкиот начин на програмирање и доделување на парите за поддршка на граѓанските организации од страна на општините и ќе изработи препораки за подобрување на транспарентоста во ова поле.

Проектот „Проект 463: мониторинг на трансферите до граѓанските организации на локално ниво“ се состои од сет на активности групирани во три работни пакети.

  • Првиот работен пакет опфаќа набљудување на степенот на отчетност и на процедурите за доделување на средства на граѓанскиот сектор од страна на општините. Активностите вклучуваат собирање и анализа на податоци од вклучените чинители во процесот на доделување на средствата;
  • Вториот работен пакет се состои од активности за подигнување на свеста на граѓаните и граѓанските организации за начините на кои општините одлучуваат кого ќе поддржат и транспарентноста при доделување на средства кон граѓанските организации преку спроведување на online кампања.
  • Третиот работен пакет предвидува подготовка на краток извештај со препораки за зголемување на транспарентноста и отчетноста на општините при доделувањето на средствата наменети за граѓанскиот сектор. Проектот ќе опфати 10 скопски општини, како и градот Скопје.

Активностите ќе се спроведуваат во период од пет месеци односно од декември 2016 до април 2017 година, со буџет во износ од 306.638 денари.

Настани поврзани со проектот

item

Infographic: Cilat organizata janë të mbështetura në komunat të Shkupit?

Studimi i shkurtër i politikës publike: Zëri 463 – Ku dhe si shpenzohen mjetet për organizatat joqeveritare?

item

Инфографик: Какви граѓански организации поддржуваат скопските општини

Линк до инфографикот на Албански јазик: Infographic: Cilat organizata janë të mbështetura në komunat të Shkupit? Податоците во инфографиците се извлечени од краткиот документ за јавни политики: „Ставка 463: Каде и како се трошат средствата за невладините организации“

item

Краток документ за јавни политики: Каде и како се трошат средствата за невладините организации

Кратката студија на јавна политика е произлезена како резултат на истражувањето кое се спроведе во 10 единици на локална самоуправа во град Скопје, вклучително и градот Скопје. Истражувањето се одвиваше во рамки на проектот „Проект 463: Мониторинг на трансферите до граѓанските организации на локално...

item

Проект 463: Одлука за избор на најдобар понудувач

Врз основа на член 30 од Статутот на Институт за демократија “Социетас цивилис” Скопје донесен на ден 03.04.2016, претседателот на ИДСЦС ја донесе следнава: Одлука за избор на најповолен понудувач:  По отворениот повик 0507-049/17 од 09.02.2017 за консултантски услуги (дизајн) се избира понудата на...

item

Проект 463: Продолжување на рок за понуди за дизајнерски услуги

Ве известуваме дека рокот за Повикот за консултантски услуги со број 0507-049/17 од 09.02.2017 е продолжен за 3 дена. Крајниот рок за доставување на понуди е 23.02.2017, не подоцна од 12:00 часот. Се надеваме дека со продолжувањето на рокот ќе имате доволно време да...

item

Проект 463: Повик за дизајнерски услуги

Во рамки на активностите од проектот „Проект 463: Мониторинг на трансферите кон граѓанските организации на локално ниво“ поддржан од Метаморфозис, Фондација за интернет и општество и Британската амбасада во РМ, Институт за демократија „Социетас цивилис“ има потреба од дизајнер. Делокруг на работа Ангажманот ги...