horizon

Институтот за демократија „Социетас цивилис“ во рамки на конзорциум на организации предводен од Универзитетскиот колеџ од Лондон е добитник на грант од престижната програма на Европската Унија за истражување и иновации, Хоризонт 2020 со наслов „ИНФОРМ: Затворање на јазот меѓу формалните и неформалните институции на Балканот“ .

Научниот проект во кој ќе учествува ИДСЦС ќе трае три години и во конзорциумот на организации кои ќе го спроведуваат се вклучени и Институт за етнологија и фолклористика од Хрватска, Центар за интердисциплинарни применети општетствени истражувања од Босна и Херцеговина, Центар за емпириски студии на културата во југоисточна Европа од Србија, Социјални истражувања Косово од Косово, Центар за историски и антрополошки истражувања од Албанија и Рига Страдинш Универзитет од Латвија.

Истражувањето ќе ги следи неформалните односи при:

1. Надворешното потекло на големите трансформации вклучително на транзицијата кон и од социјализам,
2. Нецелосниот карактер на промените, кои претендираат да бидат заменети од подеднавко радикални, но дијаметрално спротивни проекти,
3. Развојот на култура заснована на неформални односи која ги насочува луѓето кон преживување во нестабилни услови,
4. Растечкиот јаз меѓу формалните институтции и неформалните општествени пратики.

Југоисточна Европа е сведок на еден век постојани и продолжени трансформации и транзиција. Овие промени се придружени со стабилизација на општетствени односи и практики кои се отпорни на промена. Потресени од радикалното менување на идеолошките и институционалните структури граѓаните повеќе се потпираат на обичајни и неформални општествени, роднински, пријателски или клановски мрежи за остварување на економските потреби и за заштита, отколу на владеењето на правото.

Одалеченоста меѓу прокламираните цели и постоечките практики претставува клучен предизвик за европската интеграција на балканските општетства. Интеграцискиот процес може да заврши со вештачки промени во чија позадина ќе продолжи да се развива секојдневниот општествен живот карактеризиран со корупција, политички клиентелизам, тензии и општествена нееднаквост. Од таа причина, особено е важно да се објаснат клучните формални и неформални „правила на игра“ и да се идентификуваат и дешифрираат „непишаните правила“ кои го овозможуваат тактичкото маневрирање меѓу формалните и неформалните институции во различни сфери и на различни нивоа на општетствениот живот. Потоа овие правила и односи ќе се споредат со барањата и препораките од клучните документи на ЕУ во кои се врамуваат очекувањата од државите од југоисточна Европа.

Крајната цел на проектот е да придонесе кон формулирањето на препораки за политики чија цел ќе биде да се намали јазот меѓу формалните и неформалните институции во балканските општества.