social inclusion kick off logo

Институтот за демократија “Социeтас Цивилис” – Скопје (ИДСЦС) заедно со партнерите Асоцијација за демократски иницијативи (АДИ) од Гостивар и Организација на жените на општина Свети Николе (ОЖОСВ), започна со спроведување на проектот “Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно искористување на ЕУ фондовите”.

Целта на проектот е да се зајакнaт капацитетите на Јавната установа Завод за социјални дејности, центрите за социјална работа низ Републиката и граѓанските организации кои работат на полето на социјална заштита во развивање на иновативни програми за социјална вклученост преку ефикасно користење на фондовите на Европската унија.

Имплементацијата на проектот ќе започне со спроведување на анкета наменета за центрите за социјална работа и граѓанските организации со цел да се утврдат нивните капацитети , како и испитување на општото јавно мислење за проблемите поврзани со социјалната исклученост.

Потоа, ќе бидат спроведени четири обуки за поефикасно користење на фондовите на ЕУ со претставници од граѓанските организации, локалните центри за социјална работа и Заводот за социјални дејности. Од проектот ќе произлезе и модул за обуки за управување со ЕУ проекти чија сопственост, по завршувањето на проектот, ќе биде пренесена на Заводот за социјални дејности. Понатаму, проектот промовира натамошно зајакнување на соработка помеѓу граѓанските организации и центрите за социјална работа на локално ниво. Ќе бидат поддржани и активности на граѓански организации насочени кон мониторинг на акциските планови за социјална вклученост во три општини. На крајот, извештаите од направениот мониторинг ќе бидат објавени во збирка.

Проектот ќе се спроведува во периодот од декември 2015 до март 2017 со вкупен буџет од €135.611. Истиот е поддржан од страна на Европската комисија.