Општата цел на проектот е да се унапреди процесот на креирање на политики на регионално ниво, и следователно во пристапните земји од Западен Балкан, преку имплементација на заеднички активности на ГО насочени кон мониторирање на заложбите дадени од страна на владите во рамки на Берлинскиот процес и во регионалните институции каде што земјите учествуваат.

Очекувани резултати се следниве: 1) Спроведени заеднички активности на ГО и воспоставена мрежа на ГО за соодветно мониторирање на имплементацијата на заложбите од Берлинскиот процес и предлагање на алтернативни решенија; 2) Напреден, иновативен и координиран механизам за ангажман на граѓанското општество  на регионално ниво; 3) Воспоставени специфични тематски области на јавни политики за соработка со гранското општество во согласност со Берлинскиот процес, врз основа на хрватското искуство и научените лекции; 4) Сензибилизиран граѓански сектор и јавни органи во пристапните држави од западниот Балкан за важноста за вклученоста на ГО во креирањето на политики.

Донаторска организација: Европскиот фонд за Балканот

Проектни партнери: Група за развојни политки (ГРП)- Србија и Фондација “Нови Политики” – Босна и  Херцеговина.

Временска рамка: Јануари 2016 – Декември 2016

Буџет: €24.975

Проектанта имплементација во четири фази (подготвителна фаза, фаза на истражување на политики, фаза на застапување на политики, и мониторинг и евалуација на проектното влијание) ги предвидува следниве активности: а) Воспоставување на истражувачкиот тим б) подготовка за истражување на политики, дизајн и работен план; в) анализа на институционалната рамка и пошироката општествена средина; г) мапирање на јавните органи надлежни за имплементација на стандардите предвидени со декларациите, како и идентификување на ГО чинителите (со потврден интерес во релевантно поле на политики); д) анализа на политики и документација; ѓ) прибирање на податоци од јавните органи и идентификуваните ГО; е) подготовка на драфт регионална студија; ж) јавен промотивен настан з) дистрибуција на регионалната студија за рецензија до сите релевантни чинители кои учествувале во испитувањето

Резултати од проектот: 1) Регионална студија за имплементацијата на заложбите (декларациите), дадени на Самитот на Западен Балкан во Виена 2015, во Босна и Херцеговина, Македонија и Србија, како и учеството на граѓанските организации во ова поле; 2) Регионален состанок на релевантните национални чинители на национално ниво и од регионалните организации и иницијативи. 3) Краток документ за јавни политики – Развој на Берлинскиот процес по Парискиот Самит.

Настани поврзани со проектот

item

Анализа на Берлински процес: Главни придобивки од Лондонскиот самит, или, патот кон ЕУ води преку Балканот

Берлинскиот процес успеа да ги седне на маса лидерите и министрите од земјите на Западен Балкан да разговараат и...

item

Документ за јавни политики: Иднината на Берлинскиот процес

Берлинскиот процес е единствениот процес на највисоко политичко ниво кој исклучиво се фокусира на шесте преостанати земји од Западниот...

item

Документ за јавни политики: Што се оствари, а што не од Берлинскиот процес? И зошто?

Документот ги анализира резултатите од рамката на Берлинскиот процес. Ги вреднува напредокот направен во однос на политиките како оние...

item

Западниот Балкан и Берлинскиот процес: Што е постигнато до сега и кои се следните чекори?

Во која мера се спроведуваат реформите од Берлинскиот процес и како тие придонесуваат за регионалната соработка и унапредување на...

item

Документ за јавни политики: Берлински процес и како договорите да станат поефективни и поефикасни

Берлинскиот процес е една малкуте преостанати платформи со фокус на интеграција на земјите од Западниот Балкан во Европската Унија....

item

Анализа: Враќање на трансформативната моќ на Европската Унија на Западниот Балкан

“Европската унија се наоѓа во средина на мноштво на надополнувачки кризи. Можната сецесионистичка криза поттикната од Брегзит е последната...

item

Берлински процес: Точка на кристализација на западниот Балкан

Институтот за демократија „Социетас цивилис“ – Скопје во партнерство со организациите „Група за развојни политики“ од Србија и Фондацијата...