Програмата ТРАИН на Германскиот совет за односи со странство претставува програма за јакнење на капацитетите на млади истражувачи од тинк-тенк организациите од Западен Балкан. Преку негување на дијалог со креаторите на политики, TRAIN претставува форум за вмрежување помеѓу истражувачите и развивање на односи со носителите на одлуки. Во 2015. година ИДСЦС партиципираше во програмата а цел на поединечното истражување беше да се анализира успешноста на механизмите за пријавување на корупција.

Активностите на овој проект беа:

  1. Учество на две обучувачки работилници за пишување и застапување
  2. Учество на форум за политики со носители на одлуки во Европската Унија и Германија
  3. Изработка на анализа: „Замислете дека сте слабо платен службеник: Предизвиците во користењето механизми за пријавување на корупција во системот за контрола на корупција“

Настани поврзани со проектот

item

ИДСЦС на TRAIN семинар во Белград

Оваа година, Миша Поповиќ од ИДСЦС учествува во TRAIN програмата на DGAP. Со цел негување на дијалогот при креирање...