Прв извештај од мониторинг на медиумското известување за работата на Собрание

Share on facebook
Share on twitter

Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС) и Институтот за Источна и Централна Европа и Балканот (ИЕКОБ) почнувајќи од јуни 2014 до март 2015 година го следат нивото на квалитет на дебататa во Собранието и известувањето на медиумите од работата на пратениците. Мониторингот се одвива во рамките на проектот „Собранието под лупа, засилување на политичката дебата и делиберативниот дискурс“ финансиски поддржан од Европската Унија. Во текот на периодот на мониторинг ќе бидат изготвени десет месечни извештаи за квалитетот на дебатата во Собранието и за медиумското известување. Пред вас е првиот извештај кој се однесува на известувањето на 10 национални медиуми во периодот 19 јуни – 30 септември 2014. Целта на мониторингот е на емпириски начин да се дојде до сознание во која мера медимите се дел од процесот на делиберација во општеството при создавањето на јавните политики односно во која мера на пошироката јавност и ги пренесуваат аргументите изнесени во собраниските расправи. По секој мониториран месец јавноста ќе биде информирана преку извештаи за клучните наоди од мониторингот на медиумите и од дебатата во Собранието.

Целосниот документ може да го најдете на следниот линк: http://https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2021/11/project-2.png.prv-izvestaj-za-mediumi-juni-septemvri.pdf

 

Instituti për demokraci “Societas Civilis” – Shkup dhe Instituti për Evropën Lindore dhe Qendrore dhe Ballkanin (IELQB), duke filluar nga qershori i vitit 2014 deri në mars të vitit 2015 e përcjellin cilësinë e debatit në Kuvendin dhe raportimin e medieve nga puna e deputetëve. Monitorimi zhvillohet në kuadër të projektit “Kuvendi nën thjerrëz, përforcimi i debatit politik dhe të diskursit deliberativ” financiarisht i përkrahur nga Unioni Evropian. Gjatë periudhës së monitorimit do të përgatiten dhjetë raporte mujore për cilësinë e debatit në Kuvendin edhe për raportimin mediatik. Para jush është raporti i parë i cili ka të bëjë me raportimin e 10 medieve kombëtare në periudhën 19 qershor – 30 shtator. Qëllimi i monitorimit është që në mënyrë empirike të arrihet në njohuri se në çfarë masë janë mediet pjesë e procesit të deliberacionit në shoqërinë gjatë krijimit të politikave publike përkatësisht se në çfarë masë ja transmetojnë opinionit më të gjerë argumentet e shfaqura në diskutimet kuvendore. Pas çdo muaji të monitoruar opinioni do të informohet përmes raporteve për gjetjet kyçe të monitorimit të medieve edhe nga debati në Kuvendin.

Тë njëjtin dokument mund ta gjeni edhe në gjuhën shqipe këtu: http://https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2021/11/project-2.png.raport-nga-monitorimi-i-raportimit-mediatik-per-punen-e-kuvendit.pdf

Објави поврзани со проектот