logo

Спорот за името 2013

Во извештајот „Спорот за името 2013 – ставови на јавноста во Македонија“ се прикажани резултатите од испитувањето на јавното мислење, кое МЦМС и ИДСЦС го спроведуваат по трет пат, по 2010 г. и 2011 г., а овој пат дополнет со интернет анкета со јавните и информирани личности. Истражувањето се состоеше од испитување на јавното мислење, интернет анкета со јавни и информирани личности и преглед на литература. Испитувањето на јавното мислење е направено преку теренска анкета во периодот 15 ноември – 1 декември 2013 г. на репрезентативен примерок од 1.000 испитаници. Анкетата ја спроведе М-проспект. Интернет анкетата со јавни и информирани личности е спроведена со 17 личности. Автор на истражувањето е Сашо Клековски.

Целосниот документ може да го најдете на следниот линк: http://idscs.sporot%20za%20imeto%20makedonija_2013.pdf

Поврзани објави