logo

Конференција од РРПП проектот „Европа, тука и таму: Анализа на европеизацискиот дискурс на Балканските медиуми

rrppohrid
Share on facebook
Share on twitter

 

rrppohrid

Процесот на евроинтегрирање најчесто се смета за топ приоритет на сите земји од Западен Балкан. Поширокиот процес на европеизација навлегува и подабоко во институциите и општеството, и дава простор за издигнување на натпреварувачки дискурс поврзан со минатото, сегашноста и иднината на Западен Бакан. Европеизациските дискурси се рамката во која на прашањата на идентитет и секојдневна политика им се дава еднаква шанса за реконтекстуаизација.

Улогата на масовните медиуми во процесот на европеизација може да биде разгледуван од неколку аспекти. Тие нудат слики и текстови во вбрска со ЕУ интеграциите, и во тој процес често се случува да им служат на елитите. Тие даваат и простор за дискусија и размена на аргументи на теми поврзани со ЕУ. Градат знаење и разбирање за информирана дебата и го поддржуваат учеството на граѓаните.

Оваа конференција има за цел да ги собере истражувачите заинтересирани за различни европеизациски дискурси, и претставниците на ЕУ, фокусирани примарно не не само единствено на земјите од Западен Балкан.

Трудовите со кои може да се учествува може да бидат на следниве теми:

– Масовните медиуми и политичките дискурси за европеизацијата

– Текстуални и визуелни прикази на Европа

– Крос-дискурзивна анализа на европеизацијата

– Идеолошка подлога за дискурсот на Европа и европеизацијата

– медиумските претставувања во Европски културен контекст

– Медиумите и нивната улога во формирање на европска јавност

– Потенцијаот на интернетот да стане алтернативен канал за атикулирање на различните погледи кон ЕУ

Учество и регистрација:

Апстрактот од максимум 300 збора треба да се испрати на организаторот на: europeanization@ff.uns.ac.rs најкасно до 20 Април 2013 година. Авторите на прифатените апстракти ќе бидат информирани најкасно до 30 Април 2013 година.

Поврзани објави