rrppohrid

Процесот на евроинтегрирање најчесто се смета за топ приоритет на сите земји од Западен Балкан. Поширокиот процес на европеизација навлегува и подабоко во институциите и општеството, и дава простор за издигнување на натпреварувачки дискурс поврзан со минатото, сегашноста и иднината на Западен Бакан. Европеизациските дискурси се рамката во која на прашањата на идентитет и секојдневна политика им се дава еднаква шанса за реконтекстуаизација.

Улогата на масовните медиуми во процесот на европеизација може да биде разгледуван од неколку аспекти. Тие нудат слики и текстови во вбрска со ЕУ интеграциите, и во тој процес често се случува да им служат на елитите. Тие даваат и простор за дискусија и размена на аргументи на теми поврзани со ЕУ. Градат знаење и разбирање за информирана дебата и го поддржуваат учеството на граѓаните.

Оваа конференција има за цел да ги собере истражувачите заинтересирани за различни европеизациски дискурси, и претставниците на ЕУ, фокусирани примарно не не само единствено на земјите од Западен Балкан.

Трудовите со кои може да се учествува може да бидат на следниве теми:

– Масовните медиуми и политичките дискурси за европеизацијата

– Текстуални и визуелни прикази на Европа

– Крос-дискурзивна анализа на европеизацијата

– Идеолошка подлога за дискурсот на Европа и европеизацијата

– медиумските претставувања во Европски културен контекст

– Медиумите и нивната улога во формирање на европска јавност

– Потенцијаот на интернетот да стане алтернативен канал за атикулирање на различните погледи кон ЕУ

Учество и регистрација:

Апстрактот од максимум 300 збора треба да се испрати на организаторот на: europeanization@ff.uns.ac.rs најкасно до 20 Април 2013 година. Авторите на прифатените апстракти ќе бидат информирани најкасно до 30 Април 2013 година.