logomak

 

Проектот е финансиран од Европската Унија.                                                                                                  

Зајакнување на Граѓанското општество преку градење капацитети: Промоција на локалниот развој преку подобра употреба на фондовите на ЕУ” е проект кој започна со имплементација во јануари 2011 и ќе се спроведува во текот на наредните дванаесет месеци од страна на Институтот за Демократија од Скопје и партнерската организација Европски центар за развој, толеранција и соработка од Гостивар.

Проектот е финансиран од Европската Унија преку програмата Европски инструмент за демократија и човекови права (ЕИДХР).

Целта на проектот е да ја развие свеста за улогата на ЕУ во процесот на демократизацијата на земјата и локалниот развој, како и за претпристапните можности за финансирање за земјите кандидати за членство во ЕУ.

Начинот на кој ќе се стреми да ја исполни целта е преку промовирање дијалог и зајакнување на капацитетите на граѓанските организации и локалните владини институции при креирањето политики и за подобра апсорпција на ИПА фондовите.

Активностите ќе се спроведуваат во текот на 2011 година а истите се поделени во следните категории:

  • спроведување на дванаесет фокус групи каде учество ќе заземат претставници на граѓански организации и локалната самоуправа од осум региони во државатва (Скопје, Полог, Вардар, Пелагонија, Југо-запад, Северо-исток, Исток, Југо-исток);
  • организирање јавни настани со цел информирање на локалната заедница за можностите кои доаѓаат од ЕУ фондовите, замајќи ги предвид карактеристиките и потребите на секој регион;
  • 8 обуки за спремање проектни апликации за ИПА фондовите;
  • финална обука за идни обучувачи (избрани од најуспешните учесници на претходните обуки). Со последната активност се очекува да се постигне одржливост на проектот на подолг рок преку мултипликација на обуки од веќе обучените нови 8 обучувачи.