logo

Истражувачки услуги

-Квалитативни методи на истражување (анализа на содржина, дискурзивна анализа,

фокусни групи, етнографија…)

-Квантитативни методи на истражување (истражување на јавно мислење)

-Статистичка обработка на податоци

-Дизајнирање на истражување