Перцепции за ЕУ интеграцијта на Македонија

Перцепции за ЕУ интеграцијта на Македонија

Anti-corruption /Local self-government

Овој извештај ги претставува наодите од истражувањето на јавното мислење спроведено во текот на март 2014 година во рамки на проектот „Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација“. Целта на истражувањето беше да собере податоци за перцепциите, ставовите и искуствата на испитаниците во однос на низа прашања поврзани со судирот на интереси и корупцијата на ниво на единиците на локалната самоуправа, но и со напредокот на Македонија во однос на ЕУ интеграцијата.

Перцепции за ЕУ интеграцијта на Македонија

Перцепции за ЕУ интеграцијта на Македонија

Share