Проекти

  item

  Проценка на влијанието на регулативата во сенка: Промовирање на креирање политики базирани на докази

  item

  Зајакнување на улогата на Собранието во процесот на пристапувањето кон ЕУ

  item

  Проект 463: Мониторинг на трансферите до граѓанските организации на локално ниво

  item

  РРПП- Градење на капацитетите на мрежата ИНФОРМ

  item

  „ИНФОРМ: Затворање на јазот меѓу формалните и неформалните институции на Балканот“

  item

  ЦИВИКА МОБИЛИТАС Институционален грант

  item

  Подобрување на регионалната соработка: Мониторинг на имплементацијата на заложбите од самитот во Виена за западниот Балкан

  item

  Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно искористување на ЕУ фондовите

  item

  Организациски грант за развој

  item

  СДЦ – Собранието под лупа

  item

  ТРАИН 2015

  item

  Агора сесии – Практикување на партиципативно креирање политики

  item

  Собранието под лупа

  Буџетирање по перформанси

  Мрежа за спречување на конфликт на интереси

  Локални јазични политики за немнозинските заедници

  ТРАИН

  item

  Програма на УСАИД за борба против корупција

  РРПП – Отпор кон социоекономските промени во земјите на Западен Балкан

  Think & Link: „Регионалната програма за политики“

  Корупција и транспарентност кај општините

  item

  СЕЛДИ – Регионална мрежа за антикорупција

  РРПП – Европеизација на Западен Балкан

  Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите

  Меѓурелигиски дијалог

  Мојот избор 2011

  Унапредување на медиумската писменост

  На почеток