Од нацрт до закон – Креирање политики и граѓанско учество во Република Македонија

  Граѓанско општество / Добро владеење / Област / Публикација / Студија за јавна политика / Тип на публикација

  Во лавиринтите на циклусот на креирање на политики

  Бриф за јавна политика / Граѓанско општество / Добро владеење / Област / Публикација / Тип на публикација

  Застапувачки цели 2016: фокус на политики од владеење на право – Синтетизирана препорака

  Бриф за јавна политика / Граѓанско општество / Добро владеење / Област / Публикација / Тип на публикација

  Судир на интереси и корупција на локално ниво

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Добро владеење / Област / Публикација / Тип на публикација